ED02-964 Đông cứng

ED02-967 Đông cứng (chống ngả vàng)

ED02-302 Phụ gia tạo mờ

ED02-202 / ED02-203 Dung môi pha sơn

ED02-838 Matit hiện vân

ED02-503 Sơn lót trắng 2 thành phần

ED02-501 Sơn lót trắng 1 thành phần

ED02-504 Sơn lót trong 2 thành phần

ED02-505 Sơn lót trong nhanh khô 2 thành phần

ED02-107 Dầu bóng kính

ED02-xxM Dòng dầu bóng mờ mặt

ED02-6xx Dòng sơn màu tự bóng 2 thành phần

098 5663621
sodustar@sonoto.vn
04 3911 0088
Kỹ thuật: 090 4556545